Περιεχόμενο του Συνεδρίου

Το παρόν Συνέδριο οργανώνεται από κοινού από το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Κέντρο Επιστημών και Ελληνικών Αξιών και αποτελεί συνέχεια του Α΄ Διεθνούς Συνεδρίου που έλαβε χώρα στις 28-31 Αυγούστου στην Αρχαία Ολυμπία με θέμα «Η Αρχαία Ελλάδα και ο Σύγχρονος Κόσμος», κατά το οποίο μελετήθηκε η επίδραση της αρχαίας ελληνικής Φιλοσοφίας, Επιστήμης και Τεχνολογίας στις αντίστοιχες σύγχρονες εξελίξεις. Στο ίδιο πνεύμα, το Συνέδριο αποσκοπεί στη μελέτη των δραματικών αλλαγών που επέρχονται με τεράστια ταχύτητα στον σημερινό κόσμο και οι οποίες, σύμφωνα με την πρακτικώς ομόφωνη γνώμη της επιστημονικής κοινότητας, έχουν καταστεί κρίσιμες υπό την έννοια ότι σε χρόνο μάλλον πεπερασμένο είναι δυνατόν να οδηγήσουν τη ζωή πάνω στη γη σε ολοκληρωτική εξαφάνιση. Πέρα από τον υπερπληθυσμό, τις κοινωνικές ανισότητες, τις συνέπειες της παγκοσμιοποίησης, τους κάθε είδους πολέμους κλπ., χαρακτηριστική είναι η οφειλόμενη σε διάφορους λόγους αδυναμία του ανθρώπου να συλλάβει την άμεση σχέση του προς το περιβάλλον του και που επέτρεψε την ανεξέλεγκτη αυτή πορεία προς την καταστροφή. Εν τούτοις, αναζήτηση στην αρχαία ελληνική γραμματεία αποκαλύπτει ότι η σχέση ανθρώπου-φυσικού περιβάλλοντος σε αναφορά προς την ανθρώπινη φύση είχε σε βάθος μελετηθεί και είχαν διατυπωθεί οι πρώτοι κανόνες οικολογικής ηθικής. Πιεστικά επίκαιρο παραμένει ασφαλώς το ερώτημα ποια μέτρα πρέπει και είναι δυνατό να ληφθούν σε παγκόσμιο επίπεδο ώστε να σταματήσει και τελικά να αναστραφεί, αν γίνεται, η διαδικασία υποβάθμισης του περιβάλλοντος και τελικά να διασφαλιστεί η επιβίωση του ανθρώπου και γενικά της ζωής πάνω στον πλανήτη.
Ειδικότερα, το Συμπόσιο, που είναι ισχυρότατα διεπιστημονικό, προσκαλεί ειδικούς επιστήμονες και ερευνητές από κάθε επιστημονικό πεδίο να υποβάλουν για παρουσίαση υψηλής ποιότητας πρωτότυπες και αδημοσίευτες εργασίες που εμπίπτουν στο παραπάνω πλαίσιο και ειδικότερα στις εξής περιοχές:
(α) Καταγραφή και αποτίμηση της σημερινής κατάστασης του πλανητικού οικοσυστήματος, παράγοντες που επιβαρύνουν το περιβάλλον (κλιματική αλλαγή, ρύπανση του εδάφους, των υδάτων και της ατμόσφαιρας, ρύπανση των θαλασσών, πυρκαγιές δασών, επίδραση στην υγεία, γενετικά προβλήματα, ψυχικά προβλήματα κλπ.), αποτίμηση των εξ αυτών προερχόμενων  κινδύνων και η προβλεπόμενη εξέλιξη. Ειδικά ελληνικά προβλήματα.
(β) Ελληνικές αξίες: Οικολογική συνείδηση και Βιοηθική από την ελληνική αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Η ανθρώπινη φύση και η θέση του ανθρώπου στο οικοσύστημα. Το Φυσικό και το Τεχνητό - από την συμπλήρωση στην υποβάθμιση της Φύσεως, o άνθρωπος ως κύτταρο του πλανήτη.
(γ) Παιδαγωγική και Δίκαιο προστασίας περιβάλλοντος από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.
(δ) Ελευθερία και Δημοκρατία σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος από την αρχαιότητα έως σήμερα.
(ε) Εγκέφαλος και Περιβάλλον - Περιβαλλοντική Επιγενετική.
(στ) Προτεινόμενη στρατηγική και μέτρα ελάφρυνσης ή και αναστροφής των δυσμενών φαινομένων της υποβάθμισης του περιβάλλοντος.

Οδηγίες για την συγγραφή εργασιών

• Οι υποβαλλόμενες περιλήψεις πρέπει να έχουν μέγεθος 200-300 λέξεων και να περιέχουν τον τίτλο και το ονοματεπώνυμο του συγγραφέα, την απασχόληση και το email και να συνοδεύονται από τον πίνακα συμμετοχής (παρ. 6) συμπληρωμένο.
• Οι εργασίες υποβάλλονται είτε για προφορική παρουσίαση είτε ως αναρτημένες παρουσιάσεις (posters).
• Το υποβαλλόμενο πλήρες χειρόγραφο πρέπει να έχει μέγεθος το πολύ 3.000 λέξεων (4.000 λέξεις για προσκεκλημένους ομιλητές και μόνο για ένα (1) χειρόγραφο - αν κάποιος εξ αυτών έχει υποβάλει περισσότερα, ισχύουν οι 3.000 λέξεις) περιλαμβανομένων εικόνων και πινάκων (κάθε εικόνα ή πίνακας ισοδυναμεί με 200 λέξεις περίπου).
• Τα χειρόγραφα πρέπει να έχουν γραφεί στην πιο πρόσφατη έκδοση του Word και να περιλαμ-βάνουν τα ακόλουθα: (α) Τον τίτλο της εργασίας σε κεφαλαία, (β) Το ονοματεπώνυμο, την ιδιότητα και την εργασιακή σχέση του συγγραφέα ή των συγγραφέων σε πεζά, (γ) την εγκεκρι-μένη περίληψη, (δ) την εισαγωγή και τα επί μέρους κεφάλαια σε δεκαδική αρίθμηση και (ε) τις παραπομπές στο τέλος του κειμένου ενώ μέσα στο κείμενο αναφέρονται κατ’ αύξοντα αριθμό μέσα σε αγκύλες. Τυχόν υποσημειώσεις τοποθετούνται στις αντίστοιχες σελίδες.
• Αναρτημένες παρουσιάσεις (posters): Για κάθε εργασία θα διατίθεται επιφάνεια ανάρτησης 0,75 τ.μ. και χρόνος παρουσίασης 5 λεπτών.

Καθηγ. Κα Βενετσάνα Κυριαζοπούλου, MD. Πρύτανις του Πανεπιστημίου Πατρών

Η Πρόεδρος του Διεθνούς Κέντρου Επιστημών και Ελληνικών Αξιών Κα Αικατερίνη Παναγοπούλου

Πρόεδρος του Συνεδρίου

Καθηγητής Στέφανος Α. Παϊπέτης

Ομότιμος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ο Ομότιμος Καθηγητής Στέφανος Α. Παϊπέτης, Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του Κέ-ντρου Επιστημών και Ελληνικών Αξιών ήταν ο Ιδρυτής και Διευθυντής για πολλά χρόνια του Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Μηχανικής του Πανεπιστημίου Πατρών, εργάστηκε ερευνητικά στην περιοχή των προηγμένων σύνθετων υλικών, διετέλεσε υπεύθυνος δεκάδων προγραμμάτων έ-ρευνας και ανάπτυξης και έχει δημοσιεύει εκατοντάδες πρωτότυπων εργασιών σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και δεκάδες βιβλίων και μονογραφιών. Ήδη εργάζεται ερευνητικά σε θέματα αρχαίας επιστήμης και τεχνολογίας, ιδιαίτερα των Ομηρικών Επών, και έχει οργανώσει σημαντικό αριθμό διεθνών συνεδρίων και στην περιοχή αυτή.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ομότιμος Καθηγητής Ιωάννης Δελλής

Πανεπιστήμιο Πατρών

Καθηγητής
Σταύρος Παπαμαρινόπουλος

Πανεπιστήμιο Πατρών

Καθηγητής Δημοσθένης Πολύζος

Πανεπιστήμιο Πατρών

Καθηγητής Βασίλης Κωστόπουλος

Πανεπιστήμιο Πατρών

Καθηγήτρια Πολυξένη Νικολοπούλου-Σταμάτη

Πανεπιστήμιο Αθηνών

Professor
Δρ. Ευσταθία Βαλιάντζα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τέλη συμμετοχής

• Τα τέλη συμμετοχής ανέρχονται για τους συνέδρους σε 200€, αν πληρωθούν πριν τις 1.5.2018, και σε 250€, αν πληρωθούν μετά την ημερομηνία αυτή ή στο Συμπόσιο. Για την συμ-μετοχή συνοδών προσώπων είναι 75€, μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητών ιδιωτικών ή ξένων Πανεπιστημίων 100€ και προπτυχιακών φοιτητών ελληνικών Πανεπιστημίων 50€. Τέλη που θα πληρωθούν μετά την 31.5.2018 ή επί τόπου στο Συνέδριο θα είναι προσαυξημένα κατά 50€. Οι φοιτητές πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό της ιδιότητας τους κατά την εγγραφή τους στο Συνέδριο.
• Τα τέλη συμμετοχής κατατίθενται στον ειδικό λογαριασμό του Διεθνούς Κέντρου Επιστημών και Ελληνικών Αξιών στην Τράπεζα Πειραιώς (SWIFT-BIC PIRBGRAA), IBAN GR52 0171 7490 0067 4914 1868 848. ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρέπει απαραιτήτως να αναγράφεται η πλήρης ταχυδρομική δι-εύθυνση του καταθέτη για να είναι δυνατή η έκδοση απόδειξης πληρωμής.
• Τα τέλη συμμετοχής καλύπτουν (α) την παραλαβή του χαρτοφύλακα του Συνεδρίου με το πληροφοριακό υλικό για το πρόγραμμα του Συνεδρίου, υλικά γραφής, την πινακίδα ονόματος (β) την ελεύθερη συμμετοχή σε όλες τις συνεδρίες με δικαίωμα λόγου κατά τις συζητήσεις, (γ) τη συμμετοχή στην τελετή έναρξης, στη δεξίωση υποδοχής και στο επίσημο δείπνο, (δ) την έκδοση πιστοποιητικού παρακολούθησης και (ε) Τα Πρακτικά του Συνεδρίου (αποστολή εν καιρώ).

200
Πληρωμή προ της 01.05.2018

250
Πληρωμή μετά την 01.05.2018

100
Μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητών ιδιωτικών ή ξένων Πανεπιστημίων

50
Προπτυχιακών φοιτητών ελληνικών Πανεπιστημίων

75
Συνοδοί

Οδηγίες για την εγγραφή συνέδρων

Κάθε υποψήφιος σύνεδρος, περιλαμβανομένων των ομιλητών και των προσκεκλημένων ομιλη-τών, οφείλει να συμπληρώσει το παρακάτω έντυπο και να το υποβάλει προς την Οργανωτική Επιτροπή μαζί με την περίληψη της εργασίας του, αν έχει, είτε μέσω του ιστότοπου www.timelessgreece.org είτε μέσω email στην Προεδρία του Συνεδρίου (paipetis@upatras.gr). (paipetis@upatras.gr).

Σας ευχαριστούμε

πληροφορίες εγγραφής σας έχει αποθηκευτεί.

Τόπος και χρόνος του Συνεδρίου

Το Συνέδριο Θα λάβει χώρα στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, Πανεπιστη-μιούπολη, Ρίο Πάτρα 265 04. H Τελετή Έναρξης θα λάβει χώρα την Κυριακή 17 Ιουνίου 2018 και ώρα 18.00 και η Τελετή Λήξης την Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018 περί ώρα 18.00. Διατίθεται εστιατό-ριο και χώρος στάθμευσης. Υπάρχουν επίσης ξενοδοχεία διάφορων κατηγοριών, τόσο στην πε-ριοχή του Ρίο, όσο και στην πόλη των Πατρών (απόσταση 7 km που εξυπηρετείται με τακτική λεωφορειακή γραμμή). Εφόσον απαιτηθεί, θα υπάρξει οργανωμένη μεταφορά συνέδρων.

Διαμονή

Υπάρχουν ξενοδοχεία κάθε κατηγορίας στην περιοχή του Πανεπιστημίου και στην πόλη των Πατρών, από τα οποία ορισμένα θα διαθέτουν μειωμένες τιμές για τους συνέδρους, που θα ανα-κοινωθούν μέσω της ιστοσελίδας.

Πολιτιστικές εκδηλώσεις

Οι σύνεδροι θα μπορούν να συμμετάσχουν στις ακόλουθες κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώ-σεις: (α) Τελετή έναρξης και δεξίωση υποδοχής, (β) Επίσημο δείπνο του συνεδρίου, (γ) Ξενάγη-ση στην πόλη των Πατρών και ιδίως σε μέρη πολιτιστικού ενδιαφέροντος, (δ) Συναυλία μουσι-κής της ελληνικής αρχαιότητας (ε) Εκδρομές σε Ολυμπία ή Δελφούς (προαιρετικά και αν υπάρ-ξει ενδιαφέρον).

Οργανώσεις που υποστηρίζουν το Συνέδριο

• Ένωση Ελλήνων Φυσικών
• Εταιρεία Μελέτης Αρχαίας Ελληνικής Μυθολογίας
• Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία
• κ.ά.