Περιεχόμενο του Συνεδρίου

Το παρόν Συνέδριο οργανώνεται από κοινού από το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Κέντρο Επιστημών και Ελληνικών Αξιών και αποτελεί συνέχεια του Α΄ Διεθνούς Συνεδρίου που έλαβε χώρα στις 28-31 Αυγούστου στην Αρχαία Ολυμπία με θέμα «Η Αρχαία Ελλάδα και ο Σύγχρονος Κόσμος», κατά το οποίο μελετήθηκε η επίδραση της αρχαίας ελληνικής Φιλοσοφίας, Επιστήμης και Τεχνολογίας στις αντίστοιχες σύγχρονες εξελίξεις. Στο ίδιο πνεύμα, το Συνέδριο αποσκοπεί στη μελέτη των δραματικών αλλαγών που επέρχονται με τεράστια ταχύτητα στον σημερινό κόσμο και οι οποίες, σύμφωνα με την πρακτικώς ομόφωνη γνώμη της επιστημονικής κοινότητας, έχουν καταστεί κρίσιμες υπό την έννοια ότι σε χρόνο μάλλον πεπερασμένο είναι δυνατόν να οδηγήσουν τη ζωή πάνω στη γη σε ολοκληρωτική εξαφάνιση. Πέρα από τον υπερπληθυσμό, τις κοινωνικές ανισότητες, τις συνέπειες της παγκοσμιοποίησης, τους κάθε είδους πολέμους κλπ., χαρακτηριστική είναι η οφειλόμενη σε διάφορους λόγους αδυναμία του ανθρώπου να συλλάβει την άμεση σχέση του προς το περιβάλλον του και που επέτρεψε την ανεξέλεγκτη αυτή πορεία προς την καταστροφή. Εν τούτοις, αναζήτηση στην αρχαία ελληνική γραμματεία αποκαλύπτει ότι η σχέση ανθρώπου-φυσικού περιβάλλοντος σε αναφορά προς την ανθρώπινη φύση είχε σε βάθος μελετηθεί και είχαν διατυπωθεί οι πρώτοι κανόνες οικολογικής ηθικής. Πιεστικά επίκαιρο παραμένει ασφαλώς το ερώτημα ποια μέτρα πρέπει και είναι δυνατό να ληφθούν σε παγκόσμιο επίπεδο ώστε να σταματήσει και τελικά να αναστραφεί, αν γίνεται, η διαδικασία υποβάθμισης του περιβάλλοντος και τελικά να διασφαλιστεί η επιβίωση του ανθρώπου και γενικά της ζωής πάνω στον πλανήτη.Ειδικότερα, το Συμπόσιο, που είναι ισχυρότατα διεπιστημονικό, προσκαλεί ειδικούς επιστήμονες και ερευνητές από κάθε επιστημονικό πεδίο να υποβάλουν για παρουσίαση υψηλής ποιότητας πρωτότυπες και αδημοσίευτες εργασίες που εμπίπτουν στο παραπάνω πλαίσιο και ειδικότερα στις εξής περιοχές:
Ειδικότερα, το Συμπόσιο, που είναι ισχυρότατα διεπιστημονικό, προσκαλεί ειδικούς επιστήμονες και ερευνητές από κάθε επιστημονικό πεδίο να υποβάλουν για παρουσίαση υψηλής ποιότητας πρωτότυπες και αδημοσίευτες εργασίες που εμπίπτουν στο παραπάνω πλαίσιο και ειδικότερα στις εξής περιοχές:
(α) Καταγραφή και αποτίμηση της σημερινής κατάστασης του πλανητικού οικοσυστήματος, παράγοντες που επιβαρύνουν το περιβάλλον (κλιματική αλλαγή, ρύπανση του εδάφους, των υδάτων και της ατμόσφαιρας, ρύπανση των θαλασσών, πυρκαγιές δασών, επίδραση στην υγεία, γενετικά προβλήματα, ψυχικά προβλήματα κλπ.), αποτίμηση των εξ αυτών προερχόμενων  κινδύνων και η προβλεπόμενη εξέλιξη. Ειδικά ελληνικά προβλήματα.
(β) Ελληνικές αξίες: Οικολογική συνείδηση και Βιοηθική από την ελληνική αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Η ανθρώπινη φύση και η θέση του ανθρώπου στο οικοσύστημα. Το Φυσικό και το Τεχνητό - από την συμπλήρωση στην υποβάθμιση της Φύσεως, o άνθρωπος ως κύτταρο του πλανήτη.
(γ) Παιδαγωγική και Δίκαιο προστασίας περιβάλλοντος από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.
(δ) Ελευθερία και Δημοκρατία σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος από την αρχαιότητα έως σήμερα.
(ε) Εγκέφαλος και Περιβάλλον - Περιβαλλοντική Επιγενετική.
(στ) Προτεινόμενη στρατηγική και μέτρα ελάφρυνσης ή και αναστροφής των δυσμενών φαινομένων της υποβάθμισης του περιβάλλοντος.

Οδηγίες για την συγγραφή εργασιών

• Οι υποβαλλόμενες περιλήψεις πρέπει να έχουν μέγεθος 200-300 λέξεων και να περιέχουν τον τίτλο και το ονοματεπώνυμο του συγγραφέα, την απασχόληση και το email και να συνοδεύονται από τον πίνακα συμμετοχής (παρ. 6) συμπληρωμένο.
• Οι εργασίες υποβάλλονται είτε για προφορική παρουσίαση είτε ως αναρτημένες παρουσιάσεις (posters).
• Το υποβαλλόμενο πλήρες χειρόγραφο πρέπει να έχει μέγεθος το πολύ 3.000 λέξεων (4.000 λέξεις για προσκεκλημένους ομιλητές και μόνο για ένα (1) χειρόγραφο - αν κάποιος εξ αυτών έχει υποβάλει περισσότερα, ισχύουν οι 3.000 λέξεις) περιλαμβανομένων εικόνων και πινάκων (κάθε εικόνα ή πίνακας ισοδυναμεί με 200 λέξεις περίπου).
• Τα χειρόγραφα πρέπει να έχουν γραφεί στην πιο πρόσφατη έκδοση του Word και να περιλαμ-βάνουν τα ακόλουθα: (α) Τον τίτλο της εργασίας σε κεφαλαία, (β) Το ονοματεπώνυμο, την ιδιότητα και την εργασιακή σχέση του συγγραφέα ή των συγγραφέων σε πεζά, (γ) την εγκεκρι-μένη περίληψη, (δ) την εισαγωγή και τα επί μέρους κεφάλαια σε δεκαδική αρίθμηση και (ε) τις παραπομπές στο τέλος του κειμένου ενώ μέσα στο κείμενο αναφέρονται κατ’ αύξοντα αριθμό μέσα σε αγκύλες. Τυχόν υποσημειώσεις τοποθετούνται στις αντίστοιχες σελίδες.
• Αναρτημένες παρουσιάσεις (posters): Για κάθε εργασία θα διατίθεται επιφάνεια ανάρτησης 0,75 τ.μ. και χρόνος παρουσίασης 5 λεπτών.

Καθηγ. Κα Βενετσάνα Κυριαζοπούλου, MD. Πρύτανις του Πανεπιστημίου Πατρών

Η Πρόεδρος του Διεθνούς Κέντρου Επιστημών και Ελληνικών Αξιών Κα Αικατερίνη Παναγοπούλου

Πρόεδρος του Συνεδρίου

Καθηγητής Στέφανος Α. Παϊπέτης

Ομότιμος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Αντιπρόεδρος του Συνεδρίου


Καθηγήτρια Πολυξένη Νικολοπούλου-Σταμάτη

Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ομότιμος Καθηγητής Ιωάννης Δελλής

Πανεπιστήμιο Πατρών

Καθηγητής Σταύρος Παπαμαρινόπουλος

Πανεπιστήμιο Πατρών

Καθηγητής Δημοσθένης Πολύζος

Πανεπιστήμιο Πατρών

Καθηγητής Βασίλης Κωστόπουλος

Πανεπιστήμιο Πατρών

Δρ. Ευσταθία Βαλιάντζα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ(Τεχνολογία περιβάλλοντος)

Καθηγητής Χρήστος Ζερεφός

Ακαδημία Αθηνών

Καθηγητής Nicholas A. Ashford

Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασσαχουσέτης (ΜΙΤ)

Δρ. Qamar Rahman

Πανεπιστήμιο Amity, Lucknow, Ινδία

Δρ Στέλλα Κάννα Μιχαηλίδου

Εθνική Επιτροπή Περιβάλλον και Υγείας του Παιδιού, Κύπρος

Καθηγητής Σπύρος Πανδής

Πανεπιστήμιο Πατρών

Δρ. Daniel Bassey

Διεθνής Ένωση Γιατρών για την Πρόληψη Πυρηνικού Πολέμου, Νιγηρία

Δρ. Devra Lee Davis

Ιδρυτής και Πρόεδρος του Environmental Health Trust, ΗΠΑ

Ernst Ulrich von Weizsäcker


Christine von Weizsäcker


Καθηγητής Ξενοφών Βερύκιος

Πανεπιστήμιο Πατρών

Theodora Scorato

Environmental Health Trust USA

Dr. Evaggelos Vallianatos

Environmental Protection Agency, US

Professor Luc Hens

Αναπλ. Καθηγ., Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βρυξελλών

Δρ. Karen Bernstein

Πανεπιστήμιο της Louisianna Lafayette

Δρ. Ramesh Kolluru

Πανεπιστ. της Louisianna, Lafayette

Καθηγ. Γεώργιος Π. Χρούσος

Πανεπιστ. Αθηνών

Marco Martuzzi

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας–Ευρωπαϊκό Κέντρο για Περιβάλλον και Υγεία

Ομότιμος Καθηγητής Θεμιστοκλής Λέκκας

Πρώην Πρύτανης Πανεπιστημίου Αιγαίου

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ(Ιστορία και φιλοσοφία)

Καθηγ. Edith Hall

King’s College, Λονδίνο

Καθηγητής Γεώργιος Παξινός

Πανεπιστήμιο Sydney, Αυστραλία

Ομότιμος Καθηγητής Ηλίας Μαριολάκος

University of Athens

Καθηγητής Θεόδωρος Σκαλτσάς

Πανεπιστήμιο Εδιμβούργου

Καθηγητής Γεώργιος Αναγνωστόπουλος

Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, Σαν Ντιέγκο

Καθηγητής Στράτος Θεοδοσίου

Πανεπιστήμιο Αθηνών

Καθηγήτρια Λίλιαν Καραλή

Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αναπλ. Καθηγ. Νικόλαος Τσίρος

Πάντειο Πανεπιστήμιο

Αναπλ. Καθηγ. Γιάννης Καλογεράκος

Πανεπιστήμιο Αθηνών

Γιώργος Λεκάκης

Κοινωνιολόγος, λαογράφος, συγγραφέας, δημοσιογράφος

Γιάννης Καπάκης

Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας

Δρ. Munamato Chemhuru

Πανεπιστήμιο Γιοχάνεσμπουργκ

Κωνσταντίνος Καλαχάνης, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας

Πανεπιστήμιο Αθηνών

Οδηγίες για την εγγραφή συνέδρων

Κάθε υποψήφιος σύνεδρος, περιλαμβανομένων των ομιλητών και των προσκεκλημένων ομιλη-τών, οφείλει να συμπληρώσει το παρακάτω έντυπο και να το υποβάλει προς την Οργανωτική Επιτροπή μαζί με την περίληψη της εργασίας του, αν έχει, είτε μέσω του ιστότοπου www.timelessgreece.org είτε μέσω email στην Προεδρία του Συνεδρίου (paipetis@upatras.gr). (paipetis@upatras.gr).

Σας ευχαριστούμε

πληροφορίες εγγραφής σας έχει αποθηκευτεί.

Supported by:

Χορηγός Τελετής Έναρξης:

Τόπος και χρόνος του Συνεδρίου

Υπάρχουν ξενοδοχεία κάθε κατηγορίας στην περιοχή του Πανεπιστημίου και στην πόλη των Πατρών, από τα οποία ορισμένα θα διαθέτουν μειωμένες τιμές για τους συνέδρους, που θα ανακοινωθούν μέσω της ιστοσελίδας.

Διαμονή

Υπάρχουν ξενοδοχεία κάθε κατηγορίας στην περιοχή του Πανεπιστημίου και στην πόλη των Πατρών, από τα οποία ορισμένα θα διαθέτουν μειωμένες τιμές για τους συνέδρους, που θα ανακοινωθούν μέσω της ιστοσελίδας.

Πολιτιστικές εκδηλώσεις

Οι σύνεδροι θα μπορούν να συμμετάσχουν στις ακόλουθες κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις: (α) Τελετή έναρξης και δεξίωση υποδοχής, (β) Επίσημο δείπνο του συνεδρίου, (γ) Ξενάγηση στην πόλη των Πατρών και ιδίως σε μέρη πολιτιστικού ενδιαφέροντος, (δ) Συναυλία μουσικής της ελληνικής αρχαιότητας (ε) Εκδρομές σε Ολυμπία ή Δελφούς (προαιρετικά και αν υπάρξει ενδιαφέρον).

Οργανώσεις που υποστηρίζουν το Συνέδριο

• Ένωση Ελλήνων Φυσικών
• Εταιρεία Μελέτης Αρχαίας Ελληνικής Μυθολογίας
• Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία
• κ.ά.